12,650,000 
Mã số: 3637
8,250,000 
Mã số: 3629
4,350,000 
Mã số: 3623