2,518,500 
Mã số: 9718
2,300,000 
Mã số: 9717
2,242,500 
Mã số: 9716